اصل دوازدهم قانون اساسی

اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاب دیگری اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این اهذاب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

همچنین ببینید:

اصل یازدهم قانون اساسی

اصل دهم قانون اساسی

اصل نهم قانون اساسی