مجموعه نهم از احادیث حضرت علی (ع).

 • درغگویی خیانت است.
 • دادگری کردن، آسودگی است.
 • بدکاری، بی شرمی است.
 • بخشش، مایه سروری است.
 • فرمانروائی باریک بینی (در امور) است.
 • امانت دار، ایمان است.
 • خوشروئی نیکی کردن است.
 • بخشنده گشاده روست.
 • فرو مایه زیان برنده است.
 • اندیشه راهنمائی میکند.
 • راستی (انسان را) نجات میدهد.
 • دروغ (انسان را) هلاک میکند.
 • قناعت (آدمی را) بی نیاز کند.
 • توانگری (ادمی را) سرکش کند.
 • ناداری فراموشی می آورد.
 • دنیا (آدمی را) به گمراهی کشد.
 • خواهش (نفس را) می فریبد.

همچنین ببینید:

احادیث شماره هشت